voor particulieren

omgang en gezag

Volgens de wet heeft een kind recht op omgang met beide ouders en hebben beide ouders in beginsel recht op omgang met de kinderen. De rechtspraak streeft er zoveel mogelijk naar die rechten in stand te laten. Uitzonderingen zijn denkbaar, al doen zich die niet snel voor. Slechts indien het in het belang van het minderjarige kind is om van omgang af te zien, zal de rechter daartoe beslissen. Ook indien er een geschil tussen de ouders is over de vraag hoe de omgangsregeling eruit dient te zien, kan de rechtbank daar een oordeel over geven. Het is echter altijd beter als de ouders daar samen overeenstemming over bereiken. Een kind is immers nooit gebaat bij strijd tussen beide ouders. De advocaat kan u zowel in het minnelijke traject als in de gerechtelijke procedure adviseren en bijstaan.